تصفیه آب

دستگاه های جدید آکواپور

– 5 مرحله ای با سیستم RO

– سهولت نصب

– 4 رنگ مختلف

IMG_20180618_161106_462